1016 series uv printer
UV flat printer Datasheet

Model: XCY- UV1016

1209 series uv printer
UV cylinder+plane printer Datasheet

Model: XCY- UV1209

1613 series uv printer
UV flat printer Datasheet

Model: XCY- UV1613

2513 series uv printer
UV flat printer Datasheet

Model: XCY- UV2513

2513 g6 series uv printer
UV flat printer Datasheet

Model: XCY- UV2513-G6

3002 series uv printer
UV flat printer Datasheet

Model: XCY- UV3002

3220 series uv printer
UV flat printer Datasheet

Model: XCY- UV3220

6042 series uv printer
UV flat printer Datasheet

Model: XCY- UV6042

6096 series uv printer
UV flat printer Datasheet

Model: XCY- UV6090

9060 series uv
UV cylinder+plane printer Datasheet

Model: XCY- UV9060